Zielina: Opracowanie szczegółowej koncepcji dla projektu kluczowego Województwa Opolskiego pn Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej

BIP- Numer ogłoszenia: 82669 - 2008; data zamieszczenia: 22.04.2008; zlecenie: 20.05.2008.

 

=========================================================================
http://bip.moszna-zamek.pl/archiwum/bip.moszna-zamek.wbd.pl/indexd99d.html?art_id=379
=========================================================================

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek, Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina, woj. opolskie, tel. 077 4669678, fax 077 4668400.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszna-zamek.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie szczegółowej koncepcji dla projektu kluczowego Województwa Opolskiego pn Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej koncepcji dla projektu kluczowego Województwa Opolskiego pn Moszna Zamek -Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej, która będzie zawierać między innymi

1.Inwentaryzację obiektów Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek i pozostałych, w zakresie niezbędnym do opracowania koncepcji,
2.Uproszczoną inwentaryzację obiektów terenowych i zieleni na nieruchomościach obecnie administrowanych przez Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek,
3.Koncepcję zagospodarowania terenów obecnie administrowanych przez Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek, łącznie ze wskazanym terenem, na którym zlokalizowany i wybudowany zostanie nowy budynek, do którego przeniesiona zostanie aktualnie prowadzona działalność podstawowa w całodobowej opiece medycznej, w tym wyznaczenie między innymi:
- tras komunikacyjnych i parkingowych na samochody osobowe i autobusy,
- ścieżek zdrowia i wykorzystania akwenów wodnych,
- tras spacerowych, biegowych, narciarskich,
- punktów obsługi turystycznej,
- terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, oświetlenia zewnętrznego,
- usług w zakresie jeździectwa we współpracy ze Stadniną Koni,
- boisk sportowych,
- urządzeń i terenów na potrzeby działalności kulturalnej,
- innych, wynikających z opracowywanej koncepcji, akceptowanych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego Moszna,
- monitoringu zewnętrznego,
- innych rozwiązań funkcjonalnych.

4.Koncepcję obiektu, o którym mowa w pkt.3, na 150 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami głównie 1 i 2 osobowych wraz z niezbędnymi gabinetami, pomieszczeniami terapeutycznymi, wypoczynkowymi i pomieszczeniami oraz blokiem żywieniowym, w całości odpowiadającego wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568) - dla opieki psychiatrycznej, z ewentualną możliwością krytego basenu w późniejszym terminie.
5.Koncepcję uzbrojenia terenu, modernizacji istniejących i dobudowy brakujących sieci dla wszystkich mediów, w tym również odprowadzania i oczyszczania ścieków - dla całego terenu objętego koncepcją.
6.Koncepcję odrestaurowania Zamku Moszna wraz z oranżerią i basenem z fontannami dla potrzeb turystyczno - hotelowych i kulturalno - wystawowych z bazą rehabilitacyjno - terapeutyczną i odnowy biologicznej, łącznie z niezbędnym zakresem prac remontowych i konserwatorskich zewnętrznych i wewnętrznych.
7.Koncepcję powiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi obiektami i terenami oraz zabezpieczenia terenu jako całości.
8.Zbiorczą planszę zakresu objętego koncepcją z ogólną wizualizacją przedmiotu zamówienia.
9.Program funkcjonalno - użytkowy z wyceną kosztów całego zadania w rozbiciu na poszczególne części.

Do koncepcji należy dołączyć:
- ocenę stanu technicznego obiektów,
- wstępne zapewnienia dostaw mediów przez jednostki upoważnione,
- informacje o właścicielach terenu objętego koncepcją i mapą ewidencyjną,
- mapy sytuacyjno - wysokościowe,
- ogólne określenie warunków geologiczno - wodnych w obrębie lokalizacji obiektów,
- wstępne uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu wszystkich opracowanych elementów opracowywanej koncepcji ,
- opinię o oddziaływaniu zamierzonego projektu na środowisko.

Program funkcjonalno - użytkowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Na podstawie powyższych danych należy wyliczyć planowany koszt robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym i planowany koszt prac projektowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Uwagi dodatkowe:
a)W trakcie realizacji konieczne są uzgodnienia i konsultacje z inwestorem minimum co 2 tygodnie,
b)Przed złożeniem oferty konieczne jest zapoznanie się z obiektami Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek i potwierdzeniem przez zamawiającego odbycia wizji lokalnej,
c)W koncepcji należy podać wszelkie niezbędne obliczenia,
d)Koncepcję należy również wykonać w formie elektronicznej:
- część opisową w formacie DOC,
- część graficzną w formacie JPG.

Na terenie zespołu parkowo - pałacowego należy rozbudować infrastrukturę służącą imprezom kulturalnym, takim jak koncerty, wernisaże, spektakle teatralne, festiwale muzyczne i filmowe.
Realizacja niniejszej koncepcji, dzięki utworzeniu infrastruktury towarzyszącej (noclegowej, gastronomicznej i turystyczno - rekreacyjnej) oraz po zagospodarowaniu terenu wokół Zamku, ma przyczynić się do powstania regionalnego centrum turystyki rekreacyjnej, kulturowej i zdrowotnej, zarówno elitarnej jak i egalitarnej.
Projekt ma przyczynić się do poszerzenia oferty usług dotychczasowych oraz uatrakcyjnienia miejsca, w którym zachowała się -perełka- architektoniczna Moszna - Zamek.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

....

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2008.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2008.   =  PARMAS - studio
 Pracownia Projektowo-Usługowa, ul. Krakowska 41/7, 45-018 Opole, kraj/woj. opolskie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 500 zł na zasadach określonych w SIWZ.

....

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moszna-zamek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek, ul.Zamkowa 1, 47-370 Zielina pok.125.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina, pok.125.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Poleć znajomemu poleć znajomemu Wydrukuj wydrukuj Dodaj do obserwowanych dodaj do obserwowanych

...

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    PARMAS - studio
    Pracownia Projektowo-Usługowa, ul. Krakowska 41/7, 45-018 Opole, kraj/woj. opolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 160 000

    Oferta z najniższą ceną: 160 000 / oferta z najwyższą ceną: 550 000