BILPOL - KUŻAJ sp.kom. zajmuje się zagospodarowaniem i opieką nad zielenią zabytkowego parku w Mosznej. Bez wglądu w dokumentację trudno stwierdzić, na ile jest to wierna realizacja planu, na podstawie którego swe prace wykonuje.  Widoczne "gołym okiem" efekty, szokują...

 

800_Irokez_z_awk.JPG

 

800_3x_irokez-tatuaz.jpg

Przebieg procesu ewolucyjnej przemiany gustów estetycznych ...

 

800_Irokez_3_kpki.JPG

... ostatni etap.

800_bis_z_pachokami.JPG

Dodatkowe ogrodzenie jedynie pogłębia estetyczny dysonans i kompletną dysharmonię w otoczeniu basenu ogrodowego ...

800_Irokez_strzyony_2x.JPG

... " Tu na razie jest ściernisko ... ", ale co będzie ... czyli termin i rodzaj nadchodzącej katastrofy, tego nie wie nikt.

bILPOL_A2x.JPG

 BILPOL-KUŻAJ spółka komandytowa, KRS 0000554524, wpis z dnia 22.04.2015 r.

BILPOL spółka z ograniczoną odpow.   KRS 0000679363, wpis z dnia 22.05.2017 r.

PHU-PKużaj Beata, Bil Józef sp. jaw.   KRS 0000150060, wpis z dnia 25.02.2003 r. ( wykreślono ).

 

 Jeden tyra, a drugi zarabia ...

      " ... Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników  – komplementariuszy i komandytariuszy. Przyczyną wyodrębnienia przez ustawodawcę dwóch rodzajów wspólników jest odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce.

           Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Czynne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez tego wspólnika ustawodawca połączył jednak z przypisaniem mu nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Rolę wspólnika pasywnego pełni natomiast komandytariusz, który w zasadzie nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Pasywny udział komandytariusza w kierowaniu działalnością spółki przesądził o przyznaniu mu przez ustawodawcę ograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wspólnik ten odpowiada bowiem za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej, wolny jest natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu ..."

REALIZACJE :

 • Zespół Pałacowo Parkowy Moszna - renowacja alei lipowej, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną (2015-2017)

 • Zespół Pałacowo Ogrodowy w Nieborowie i Arkadii – pielęgnacja drzewostanu (2014-2017)

 • Dąbrowa - rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa (2015-2017)

 • Knurów przy ul. Ogana - rekonstrukcja parku (2015-2016)

 • Skarbiszów - prace pielęgnacyjne (2016)

 • Kochcice - utrzymanie parku (2008), uprzątnięcie drzewostanu po nawałnicy (2016)

 • Tarnowskie Góry Repty - wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewia, utrzymanie zieleni i infrastruktury (2014-2016)

 • Tarnowskie Góry ul. Lipowa- zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie alei lipowej (2015)

 • Opole Wyspa Bolko - utrzymanie bieżące (2015- 2016)

 • Opole Park Pasieka - utrzymanie bieżące (2011-2014)

 • Strzelce Namysłowskie - konserwacja i pielęgnacja zieleni, gospodarka drzewostanem (2014-2015)

 • Klisino - rewitalizacja parku (2015)

 • Biechów - projekt rewaloryzacji (2014)

 • Chorzów - Park Hutników - rewaloryzacja (2014)

 • Świerklaniec - wycinka, nasadzenia (2010-2013)

 • Baborów - rewitalizacja parku (2013)

 • Racibórz Park Zamkowy - rewaloryzacja zieleni (2010-2012)

 • Częstochowa - Parki Podjasnogórskie - rewitalizacja szaty roślinnej (2007)

 • Zamek Książ - rewaloryzacja terenu dawnego zwierzyńca (2007-2008)

 • Łańcut Muzeum Zamek - przesadzanie 30-letnich cisów strzyżonych (2005), pielęgnacja koron drzew, sadzenie drzew (2006)

 • Dobrodzień - rewaloryzacja (2005)

 • Kobierzyce - zagospodarowanie szaty roślinnej (1998)

 

... i ani słowa o kosztach prac wykonanych w Mosznej ( ? ) ...

 

Rok 2017

Data

Miasto / Zamawiający

Kategoria /
Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

2017-05-29

Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole

Usługi

Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresieCzęść 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap II oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie II w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców" Część 2. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap III, oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie III w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców"

370 642,05 PLN

2017-05-29

Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole

Usługi

Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresieCzęść 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap II oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie II w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców" Część 2. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - etap III, oraz pielęgnacja nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w etapie III w ramach zadania "Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców"

370 642,05 PLN

2017-05-26

Opole

Uniwersytet Opolski

Roboty budowlane

Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie - roboty dodatkowe

72 800,00 PLN

2017-05-11

Opole

Miasto Opole

Usługi

Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)

42 036,00 PLN

2017-03-29

Zabrze

Miasto Zabrze

Usługi

Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019

777 721,50 PLN

2017-02-21

Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba

Usługi

Prace sanitarno-pielęgnacyjne parku - Kochcice

172 988,09 PLN

Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 806 829,69 zł.

 

Rok 2016

Data

Miasto / Zamawiający

Kategoria /
Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

2016-11-14

Jarnołtówek

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Usługi

Dostawa sadzonek i posadzenie drzew na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

117 944,82 PLN

2016-08-29

Chorzów

Zakład Komunalny "PGM"

Usługi

Świadczenie usług konserwacji zieleni wysokiej wraz z wycinką i karczowaniem drzewostanu

270 600,00 PLN

 

Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Usługi

Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry - 2 zadania.

123 941,64 PLN

2016-06-28

 

Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach - Tarnowskie Góry -

83 737,60 PLN

2016-06-28

 

Zabiegi konserwatorskie starodrzewu zabytkowego Parku w Tarnowskich Górach - Reptach w 2016 roku.

40 204,04 PLN

2016-02-29

Chorzów

Miasto Chorzów

Usługi

Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie

231 800,00 PLN

2016-02-29

Opole

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Usługi

Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - Obwód Drogowy w m.Chrząstowice

8 777,16 PLN

Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 753 063,62 zł.

 

Rok 2015

Data

Miasto / Zamawiający

Kategoria /
Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

2015-12-21

Lubliniec

Burmistrz Miasta

Usługi

Zadanie nr 3 - Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta

116 311,68 PLN

2015-10-09

Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Usługi

Usunięcie drzew na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu

64 881,00 PLN

2015-10-05

Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej

Roboty budowlane

Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka.

266 053,66 PLN

2015-08-12

Chorzów

Miasto Chorzów

Usługi

Renowacja trawników przy ul. Społecznej w Chorzowie Maciejkowicach

46 432,44 PLN

2015-06-09

Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej

Roboty budowlane

Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa w Katowicach oraz profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej pomiędzy ul. Morawa a ul. Sosnowiecką w Katowicach - Budżet Obywatelski.

143 558,80 PLN

 

Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Usługi

Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie zabytkowych drzewostanów w Tarnowskich Górach oraz utrzymanie zieleni, infrastruktury i ścianie drzew w Parku w Reptach Śląskich.

89 666,52 PLN

2015-06-02

 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu alei lipowej i posadzenie drzew przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach w 2015r..

15 196,68 PLN

2015-06-01

 

utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Parku w Reptach -Tarnowskich Górach w latach 2015 - kwiecień 2016 r..

74 469,84 PLN

2015-01-20

Lubliniec

Burmistrz Miasta

Roboty budowlane

Wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Stawowej w Lublińcu

500 417,49 PLN

Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 227 321,59 zł.

 

 Na okładce strony internetowej firmy BIL-POL zauważymy kilka przeuroczych zdjęć, które powinny ( ... tak się przynajmniej wydaje ) stanowić wizualizację konkretnych przykładów wykonanych przez nią prac ... jakoś wyjątkowo trudno w to uwierzyć ...

 

800_bilpol8.jpg

800_bilpol7.jpg

800_bilpol6-1.jpg

800_bilpol4.jpg

800_bilpol3.jpg

800_bilpol1.jpg

 ... jeśli całość porównamy z makabreską, zaprezentowaną w zabytkowym parku w Mosznej.

 

800_projekt60plus.jpg

Niewykluczone, że firma "KUŻAJ - Bilpol" doskonale sobie radzi z projektami dla dziadków "60 +" , ale widać, że jest bezsilna jeśli tylko przekroczą tę ''magiczną'' granicę wieku ( ... a park w Mosznej ma przecież ok. 300. lat ... ).

 

800_CIS.jpg

Dlaczego "zniknął" spod tarasu ogrodowego wiekowy, potężny, dekoracyjny cis oraz wypielęgnowany żywopłot z ligustru, którym obsadzono basen ogrodowy ( ... jakie są dalsze losy bezcennego, cisowego drzewa, lub drewna ). Po jakie licho wpakowano czarne, obrzydliwe, "metaloplastyczne" barierki przy basenie ogrodowym, których nigdy w tym miejscu nie było i być nie powinno.

 

800_historia_paac.jpg Nie żyjemy w próżni ..., naprawdę jest do czego nawiązać.

 

800_soma_z_butw.jpg