P r o t o k ó ł      Nr     30/09
z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 16 czerwca 2009r.

Na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego obecnych było 5 członków komisji (w skład komisji wchodzi 7 radnych) oraz osoby zaproszone – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji otworzył posiedzenie, przywitał obecnych i przypomniał tematy posiedzenia, tj.:
- objazd gminy - możliwości promocji gminy,
- sprawy bieżące: projekty uchwał oświatowych, finansowych, w zakresie mienia komunalnego na najbliższą sesję Rady Gminy.
Po objeździe gminy komisja ustaliła:
1) rozważyć montaż nowych tablic promujących gminę przy drogach wjazdowych do gminy,
2) konieczność uporządkowania terenu wokół baszty w Dobrej oraz opracowania koncepcji jej zagospodarowania.
Przewodniczący komisji zapytał o swój wniosek w sprawie oszacowania kosztu wycinki suchych drzew na alei dębowej w Mosznej i suchych gałęzi oraz zapytał o możliwość ustawienia tam ławek.
Wójt poinformował, że gmina ma zgodę na usunięcie 6 suchych dębów oraz suchych gałęzi. Ponadto pracownik ds. leśnictwa poinformował go, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa nie trzeba mieć zgody konserwatora na usunięcie suchych gałęzi.
Odnośnie ustawienia ławek Wójt powiedział, że jest problem ze zleceniem opracowania planu zagospodarowania Mosznej. Nikt z terenu Opolszczyzny nie chce się tego podjąć. Właśnie zagospodarowanie alei dębowej, tzw. „trójkąta”, ustawienie ubikacji miałoby się znaleźć
w tym planie. Ofertę złożyliśmy jeszcze osobom, które opracowywały koncepcję zagospodarowania Rynku w Strzeleczkach i do końca czerwca br. ma być odpowiedź w tej sprawie.
Radna Cyganik zwróciła uwagę na brak informacji w internecie o imprezach na terenie gminy.
Wójt powiedział, że zawiadomi o tym pracowników.
Przy okazji Wójt pochwalił zaangażowanie i propagowanie sportu szkolnego przez p. Arkadiusza Kosiora koordynatora ds. sportu szkolnego.
Przewodniczący komisji zaproponował również rozważenie opracowania zagospodarowania terenu po ogródku jordanowskim w Strzeleczkach. Dodał, że kwotę np. 300,- zł sam zapłaciłby za takie opracowanie.


Wójt powiadomił komisję, że Marszałek Województwa Opolskiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie samorządowi wojewódzkiemu alei dębowej i kasztanowej w Mosznej. Przy okazji Wójt przypomniał, że aleja kasztanowa uchwałą Rady Gminy została przeznaczona jako teren zamienny za drogę dojazdową do żwirowni w Racławiczkach, tzw. „trójkąt”
w Mosznej i służebność przejazdu na Popowiec. Wójt przypomniał też historię przekazania tej alei stadninie koni i naciski ze strony marszałka o przekazanie alei kasztanowej w zamian za nieutrudnianie przez stadninę przejęcia terenu pod budowę pawilonu szpitalnego CTN.
Wójt powiedział, że nie zna przyczyny obecnego wniosku marszałka.


Aleja dębowa jest drogą ogólnie dostępną i może być używana.
Wójt nawiązał także do doniesień medialnych, z których wynika, że to Wójt blokuje inwestycję.


Przypomniał, że na wniosek CTN wydano decyzje lokalizacyjną  na budowę niepulicznego
szpitala. Już wtedy Wójt tłumaczył, że urząd marszałkowski może pozyskać teren nieodpłatnie od ANR, ale na cel publiczny. Teraz jak okazało się, że teren trzeba byłoby wykupić w drodze przetargu, to urząd marszałkowski zmienił zdanie i złożono wniosek o nową decyzję na inwestycję celu publicznego.

W decyzji tej uwzględniono oczyszczalnię ścieków dla całej wsi. Wydanie decyzji trwa około trzech miesięcy, bo musi być ona uzgodniona z różnymi instytucjami.
Wójt powiedział, że nie wystąpi do Rady Gminy z projektem uchwały o przekazanie alei kasztanowej i dębowej samorządowi wojewódzkiemu.


Komisja jednogłośnie poparła stanowisko wójta. Stwierdziła, że jak marszałek jest zainteresowany aleją kasztanową, to niech odkupi ją od stadniny.


Zastępca Wójta Gminy powiedziała, że jest konkretny wniosek i albo odpisze, że po analizie wniosku przez komisję Rady Gminy wniosek rozpatrzono negatywnie albo będzie uchwała w tej sprawie. Poza tym aleja już została przekazana stadninie koni.

Komisja poparła powyższe.
W dalszej części posiedzenia Zastępca Wójta Gminy omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję dotyczące:
- sprzedaży drogi do gruntów rolnych – chodzi o wykupienie  części drogi dojazdowej do pól na terenie Strzeleczek od właścicieli terenu, na którym jest ta droga; gmina poniesie  koszty wydzielenia działki, aktu, notarialnego i zapłaci po 1250,- zł,
- kupna terenu pod pomnikiem w Dobrej, który w części należy do p. Niźnikiewicza i sprzedaży p. Niźnikiewiczowi terenu pod murem, który w części jest terenem gminnym,
- sprzedaży lokali mieszkalnych w domach nauczyciela na rzecz najemców w Pisarzowicach, w Strzeleczkach i w Dziedzicach; najemcy wystąpili z wnioskiem o sprzedaż  tych lokali.
Przewodniczący komisji zaproponował o przygotowanie odrębnych uchwał na każdy lokal.
P. Bąkowska poinformowała o wycenie lokali: w Dziedzicach na 42,4 tys. zł, w Pisarzowicach na 58,5 tys. zł i w Strzeleczkach na 41,5 tys. zł. Ponadto planuje się sprzedaż w trybie przetargu pozostałych lokali mieszkalnych w domach nauczyciela.
Komisja przy 1 głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.
Następnie kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół omówiła projekty uchwał oświatowych na najbliższą sesję tj.:
- w sprawie sieci przedszkoli – uchwałę musimy jeszcze raz podjąć, bo wojewoda Opolski uchylił poprzednią ze względu na niewłaściwy tryb ogłoszenia tej uchwały,
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania  pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy  Strzeleczki – dotyczy to dyrektora przedszkola, nauczycieli w przedszkolach, pedagoga szkolnego,
- w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych  składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej  placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania – dotyczy to dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i dyrektora przedszkola.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o pracownika w GZEAS, który zajmował się sprawami gospodarczymi.
P. Matysek wyjaśniła, że na razie nie ma takiej osoby, ale będzie starała się zatrudnić takiego pracownika.
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki – zmianę uchwały spowodowała zmiana przepisów; zmiana spowoduje też, że więcej osób uzyska wyższe stypendium.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.
P. Matysek poinformowała komisję, że na spotkanie z dyrektorem gimnazjum planowane
w dniu sesji przygotuje dla radnych informację o wynikach testów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Ostatni test gimnazjalny wypadł poniżej średniej wojewódzkiej, ale nieco lepiej niż w roku ubiegłym.
Kierownik GZGK poinformowała, że na sesji zostanie ponownie przedstawiony projekt
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzeleczki. Poprzednia uchwała został uchylona przez Wojewodę Opolskiego
z powodu braku kryteriów dochodu dla osób uprawnionych do lokalu komunalnego.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
- skonsolidowanego bilansu (zestawiono bilans Urzędu Gminy, SP ZOZ w Strzeleczkach, GBP i GOK),
- korekty budżetu gminy dla inwestycji wieloletnich – dotyczy rozbudowy sali GOK – środki powinny być zaplanowane także na 2010 rok, bo zasadnicza realizacja i płatność będzie
w 2010 roku, a na 2009r. pozostaje kwota na ewentualne koszty dokumentacji,
- zmiany budżetu gminy – do budżetu wracają środki przeznaczone na rozbudowę sali GOK, wprowadza się dotację na zasiłki stałe, dofinansowanie obozu młodzieży strażackiej i wynagrodzenia i pochodne płac dla bezrobotnych zatrudnionych w naszym urzędzie,
- zmiany w budżecie gminy – dotyczą przeznaczenia części środków sołeckich ze Ścigowa na zakup strojów na dożynki, w wydatkach na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczenia części środków dydaktycznych na wynagrodzenia bezosobowe, przeznaczenia środków na wyburzenie szkoły w Racławiczkach, przeznaczenie niewykorzystanych w roku bieżącym środków na budowę chodnika w Racławiczkach na docieplenie budynku „B” i malowanie budynku „A” Urzędu Gminy, na zakup tablic informacyjnych do Urzędu Gminy, na wyjazd do Bitburga.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała o możliwość przeznaczenia środków sołeckich na paliwo do kosiarki, która należy do OSP.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki można przerzucić na OSP, bo środki na paliwo może dostać tylko ten, kto ma kosiarkę.
Komisja nie wniosła uwag do powyższych projektów uchwał.
- funduszu sołeckiego.
Przewodniczący komisji powiedział , że każdy sołtys i radny ma możliwość zgłoszenia wniosku do Rady Gminy, do Wójta i załatwienia tego, co wsi potrzebne. Podobne zdanie wypowiedział Przewodniczący Rady Gminy.
Ostatecznie w głosowaniu komisja 3 głosami za przy 1 głosie przeciwnym pozytywnie zaopiniowała utworzenie funduszu sołeckiego.
Porządek posiedzenia został wyczerpany i przewodniczący komisji zamknął obrady.

Wnioski:
1. Rozważyć:
    - montaż nowych tablic promujących gminę przy drogach wjazdowych do gminy,
    - uporządkowanie terenu wokół baszty w Dobrej oraz opracowanie koncepcji jej zagospo-
      darowania,
    - opracowanie planu zagospodarowania terenu po ogródku jordanowskim w Strzeleczkach.
2. Akceptacja projektów uchwał dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym gminy
    ( sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż działek, kupno działek).
3. Akceptacja projektów uchwał dotyczących oświaty.
4. Akceptacja projektów uchwał budżetowych.
5. Akceptacja projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
6. Akceptacja projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
     mieszkaniowego zasobu gminy Strzeleczki.
7. Negatywna opinia w sprawie wniosku Marszałka Województwa Opolskiego dotyczącego
    przekazania samorządowi wojewódzkiemu alei dębowej i alei kasztanowej w Mosznej.Rudolf Wistuba
Protokołowała
Anna Markiewicz
U c h w a ł a   Nr  30/F/09
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 16 czerwca  2009r.

w sprawie opinii i wniosków komisji.

Na podstawie § 65 ust. 3 Statutu Gminy Strzeleczki z dnia 10 grudnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 2, poz. 61) Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się rozważenie:
- montażu nowych tablice promujących gminę przy drogach wjazdowych do gminy,
- uporządkowanie terenu wokół baszty w Dobrej oraz opracowanie koncepcji jej zagospoda-      
   rowania,
- opracowanie planu zagospodarowania terenu po ogródku jordanowskim w Strzeleczkach.

§ 2.

Pozytywnie opiniuje się projekty uchwał w sprawie:
- przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych w Dziedzicach, Pisarzowicach
  i Strzeleczkach,
- sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości w Strzeleczkach,
- sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości lokalowej w Dziedzicach, Pisarzowicach
  i Strzeleczkach,
- nabycia na mienie gminy Strzeleczki nieruchomości w Dobrej oraz sprzedaży nieruchomo- 
  ści w Dobrej,
- nabycia na mienie gminy Strzeleczki nieruchomości w Strzeleczkach,
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strze-  
   leczki,
- ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzeleczki,
- zmiany uchwały Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009r. w spra-
wie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych  składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej  placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczy-
cielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania  pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy  Strzeleczki,
- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
   łych na terenie gminy Strzeleczki,
- korekty budżetu gminy na 2009 rok dla inwestycji wieloletnich,
- zmian budżetu gminy na 2009r. ,
- zmian w budżecie gminy na 2009r. ,
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Strzeleczki.
- utworzenia funduszu sołeckiego.
 
§ 3.

Negatywnie opiniuje się wniosek Marszałka Województwa Opolskiego dotyczący przekazania samorządowi wojewódzkiemu alei dębowej i alei kasztanowej w Mosznej.


§ 4.

Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                       Rudolf Wistuba